Prisma logo T-shirt. Design © Prisma.

Prisma logo T-shirt [detail]. Design © Prisma.

Screen printed T-shirts for Prisma, San Francisco & Berlin.

White on Black organic cotton.